Ga naar hoofdinhoud
Misja Gulikers en Mary Spierenburg BrederRaad fysiotherapie

Privacyverklaring

BrederRaad Fysiotherapie praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uiteraard gebeurt dit met toestemming van de patiënt.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten:

Persoonsgegevens van cliënten worden door de praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • vaststellen en vastleggen van stoornissen, beperkingen en participatie problemen als gevolg van uw klachten;
 • mogelijk maken van een gerichte behandelstrategie;
 • communicatie met huisarts of medisch specialist;
 • versturen van cliënttevredenheidsonderzoek mede op basis van verplichting jegens zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht, vraagstelling door verwijzer of door de vraagstelling van cliënt bij directe toegang tot fysiotherapeut.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam en voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • achternaam;
 • geslacht.

Hiernaast worden relevante gegevens genoteerd, welke betrekking hebben op uw klachten en uw verdere gezondheid. Hieronder vallen ook verzekeringsgegevens en BSN nummer om de identiteit te controleren en verzekeringsrecht te kunnen controleren.

Uw persoonsgegevens worden door praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de 15 jaar, volgens afspraken bij dossierbehoud in de gezondheidszorg = bewaartermijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • onderzoekbureau mediquest voor verplichte, geanonimiseerde verwerking van dossiers;
 • zorgverzekeraars.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Gegevens uit het dossier worden binnen 5 werkdagen ter beschikking gesteld. Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De volledige klachtenregeling voor fysiotherapie kunt u hier lezen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Tarieven BrederRaad Fysiotherapie
Back To Top